....

Dukha Health Project

..

Духачуудын эрүүл мэндийн төсөл

....

....

Need

To assess the Dukha reindeer herders' health needs, Nomadicare created a health database.

Program

For seven years, vitals signs, chief complaints, and hemoglobin for 250 nomadic reindeer herders were documented. The predominant issues were high blood pressure and dental problems. Other health problems included alcohol abuse and cigarette smoking among men.

Follow-Up

Nomadicare provided a doctor and dentist from the United States. The dentist pulled 200 teeth and subsequently ran out of Novocain. 

A movie, posters, teaching and dissemination of information on the harmful nature of sweets targets the children's school and community. Tourist agencies are taught the danger of providing candy to the children. 

..

Хэрэгцээ: Номадикэйр ТББ-с цаа бугын аж ахуй эрхлэгч духачуудын эрүүл
мэндийн хэрэгцээг үнэлэх үүднээс эрүүл мэндийн мэдээллийн санг бий
болгосон.


Хөтөлбөр: Цаа буга аж ахуй эрхлэгч 250 нүүдэлчдийн биеийн ерөнхий
байдал, гемоглобины үзүүлэлть тэдний биед буй гол зовиуруудыг долоон
жилийн турш баримтжуулахад даралт эхсэх, шүдний өвчлөл хамгийн
түгээмэл байсан. Бусад эрүүл мэндийн асуудалд эрэгтэйчүүдийн хүрээнд
архи хэтрүүлэн хэрэглэх буюу тамхи таталт орсон.

Авсан арга хэмжээ: Номадикэйр ТББ нь АНУ-аас хүний их эмч болон
шүдний эмч нарыг урьж ажиллуулсан бөгөөд нийт эмчлэх боломжгүй 200
хорхойтой шүдийг авсан ба энэ нь өвчин намдаах Новокайн тарианы
нөөцийг нь дуусгасан юм. Мөн хүүхдүүдэд зориулан чихрийн хор хөнөөлийн
талаар сургалт хийх, сурталчилгааны материал, кино үзүүлэх ажлыг
сургууль болон олон нутагт зохион байгуулж, аялал жуулчлалын
компаниудад хүүхдүүдэд чихэр тараах ямар хортой болохыг таниулсан.

....