Санхүүжүүлэгч байгууллага ба дэмжигч нар
Шэлли Рубин, Дональд Рубины сан

Галт шувуу сан

Свифт сан ба өв уламжлал 13 ХХК

Хүмүүст туслах итгэл сан

Чингис хаан сан

Гурван зүрх сан

Лиманы энэрлийн сан

Мидлбури коллежийн Чамплайны сан

Монголын хөрөнгө оруулалтын корпораци

Монгол Америкийн соёлын нийгэмлэг

Мидлбури хотын найз нарын цуглаан

Нийт рийпит дэлгүүр

…болон бусад дэмжигч олон найз нартаа талархсанаа илэрхийлье!
Foundations & Donors Nomdicare